พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
—————————

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชม
กับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตทั้งหลาย คงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมา ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิต. แต่การจะนำความรู้ไปใช้ ให้สำเร็จผล
สมบูรณ์แท้นั้น จะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ รู้จักกาลเทศะ และยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่งามด้วย. ถ้าทุกคนตั้งใจพยายาม ที่จะกระทำให้ได้ดังนี้
ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จ ทั้งในด้านอาชีพการงาน และเกียรติคุณความดี อันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวม มีความผาสุกมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อย่างแน่นอน.

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสุข พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้า สมดัง
ปรารถนาทุกประการ.