พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2564

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564

พระบรมราโชวาท
พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ
พุทธศักราช 2564
—————————

เยาวชนคนหนุ่มสาว เป็นผู้อยู่ในวัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลัง ทั้งกำลังกาย กำลังความรู้ กำลังความคิด และมีความปรารถนาอยู่ทั่วกัน ที่จะใช้กำลังที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์นั้น ให้เป็นพลังสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและส่วนรวม. แต่การจะนำกำลังทั้งปวงไปใช้เป็นพลังสร้างสรรค์ได้แท้จริง ดังที่หวังตั้งใจนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสุจริตมั่นคง ทั้งในการกระทำ คำพูด และความคิดเสมอ เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานแท้แต่อย่างเดียว ที่จะเกื้อกูลให้บุคคลมีความรู้ผิดรู้ชอบ รู้จักรักษาประโยชน์ ความถูกต้อง และความเมตตาสามัคคีระหว่างกัน. ด้วยเหตุนี้ เยาวชนผู้มีปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวอย่างมั่นคงหนักแน่น ย่อมสามารถนำกำลังกาย กำลังความรู้ กำลังความคิด ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งสามารถประสานส่งเสริมกับกำลังของทุกคนทุกฝ่ายในสังคม จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน.