พระราชดำรัสในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช 1438

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช 1438
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีนี้.
และขอขอบใจในไมตรีจิตของท่าน ที่แสดงต่อข้าพเจ้าในโอกาสนี้.
ศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีหลักธรรมคำสอน สำหรับเป็นหลักให้ผู้เคารพนับถือ
ได้ยึดถือปฏิบัติ ทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติทางความคิดจิตใจ ทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติในการครองชีวิต
และการอยู่ร่วมกันในสังคม. หลักธรรมในศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ยิ่ง ทั้งแก่บุคคลและ
สังคมส่วนรวม เพราะทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มีชีวิตที่
เป็นปรกติมั่นคงสวัสดี และทำให้สังคมเป็นสังคมที่ทุกคน ทุกเชื้อชาติศาสนา อยู่ร่วมกันได้
ด้วยความผาสุกสงบ. หลักธรรมคำสอนทั้งนั้นยิ่งปรากฏแพร่หลายมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์
แก่มวลมนุษย์กว้างขวางขึ้นเพียงนั้น. ข้าพเจ้าจึงมีความปีติเต็มใจ ที่ได้มาร่วมในงานที่ท่านจัดขึ้น
เป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าเป็นกุศลกิจอันประเสริฐ เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญู
ต่อท่านนบีมุฮัมมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการประกาศหลักธรรมของศาสนา
ที่มีผู้ยึดถือปฏิบัติอยู่ทั่วโลก ให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายด้วย.
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘. ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินลุล่วงไปด้วยดี และสำเร็จผล
ตามเจตจำนงที่ตั้งไว้ทุกประการ.