พระราชดำรัส ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 


ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 
ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียก 
ประชุมรัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว. ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้
ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป. 

ขอให้สมาชิกแห่งสภา พึงนึกถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบ ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรง 
ถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้อง 
ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต 
และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรง 
ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด 
และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ สมบูรณ์ บริบูรณ์. 

ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภา เป็นไปโดยเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผล 
เป็นความผาสุกสวัสดิ์ และความวัฒนาถาวร แก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง 
ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อ 
ทั่วหน้ากัน. 

286