พระราชดำรัส ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ และนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าเฝ้า ฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560

สำเนา

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา ฯ  ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ  (ม.ท.ศ.)
เข้าเฝ้า ฯ  รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ
และนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เข้าเฝ้า ฯ  แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต

วันอาทิตย์  ที่  24  กันยายน  2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี   ที่ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนทุนรุ่นที่สองถึง
รุ่นที่แปด   และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนรุ่นที่เก้า   ในปีการศึกษานี้.    ขอแสดง
ความชื่นชมกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ   รวมทั้งนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี   อันนับเป็นความสำเร็จขั้นสูงตามเจตนารมณ์ของโครงการทุนการศึกษา.

ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการนั้น   น่าพอใจ
อย่างมาก   เพราะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานและของนักเรียน   ที่มีผลสำเร็จที่ดีทั้งในด้าน
การเรียนและการประพฤติปฏิบัติ   ส่วนการปรับปรุงแนวทางดำเนินงานในปีนี้   ก็เป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างมาก   เพราะการให้นักเรียนทุนได้เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนั้น   จะช่วยบ่มเพาะเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้   ทัศนคติที่ถูกต้อง
และพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง   ให้แก่นักเรียนทุนทุกคน.    จึงขอขอบใจคณะกรรมการและ
ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติบริหารงานของมูลนิธิอย่างเข้มแข็ง.    ขอให้ทุกคนรักษาความดีที่ได้กระทำมานี้ไว้ให้เหนียวแน่น   และร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติกิจการงานในหน้าที่
ของตน   ให้มีผลสำเร็จอันน่าชื่นชมยิ่ง ๆ  ขึ้น.

สำหรับนักเรียนทุนทุกคนทุกระดับ   เมื่อได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนสมดังที่ตั้งใจแล้ว   ก็ขอให้ใช้โอกาสอันดีนี้พัฒนาตนเองในทุก ๆ  ด้าน   ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ความฉลาด    คุณธรรม   ระเบียบวินัย   และความรับผิดชอบต่อหน้าที่   เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติ
อย่างสำคัญ   ที่จะทำให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่บ้านเมืองได้ในอนาคต.

 

/ส่วนนักเรียนทุน…

ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา   และจะได้ประกอบอาชีพการงานที่ดีที่มั่นคงต่อไป   ก็ขอให้
ตั้งใจทำงาน   โดยศึกษางานที่ทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้   รู้หน้าที่และปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ
ใช้ความรู้และความดี   ให้พอเหมาะพอดีและถูกตรงตามเป้าหมาย.    อย่างผู้ที่จะออกไปประกอบอาชีพเป็นครู   ก็ต้องรู้หน้าที่ของตน   ว่าจะต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้   มีทัศนคติที่ถูกต้อง
และมีอุปนิสัยที่ดีติดตัว   เพื่อสร้างคนเก่งและคนดีมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของบ้านเมือง.    ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันประพฤติตนปฏิบัติงานดังที่กล่าวมานี้   ก็เชื่อแน่ว่าชีวิตและกิจการงาน
ของแต่ละคนจะมีความสำเร็จที่ดี   ส่วนรวมและประเทศชาติของเราก็จะมีแต่ความเจริญมั่นคง.

ขออวยพรให้คณะกรรมการ   เจ้าหน้าที่   ครู   นักเรียน   และผู้มีส่วนช่วยเหลืองาน
ของมูลนิธิทุนการศึกษาทุกคน   ประสบความสุขพร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิต   สมดังตั้งใจ
ปรารถนาทุกประการ.