พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา(๒) 
นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ เพื่อความยุติธรรม ความเป็นธรรม 
และความถูกต้องเรียบร้อยของระบบยุติธรรม เพื่อประชาชน จะนำความสุข 
และความสงบ ตลอดจนเป็นการช่วยประเทศชาติได้. ความรู้ การศึกษา 
ที่ท่านได้รับมา ก็มาก และกฎหมาย ถ้าใช้ให้ถูก ปฏิบัติให้ถูก ก็ต้องใช้ปัญญา 
ก็ต้องใช้คุณธรรม. เมื่อทำได้ ก็จะเป็นกำลังอย่างมากที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับ 
ความถูกต้อง และประเทศได้รับผลจากการปฏิบัติในความถูกต้อง. ความถูกต้องนั้น 
ก็ต้องใช้วิจารณญาณว่า อะไรที่ถูกต้อง และยุติธรรม เพราะว่าสิ่งนั้นจะต้องมาจาก 
ศีลธรรมและความจริง และความสุขความสงบเรียบร้อยของภาพรวมของประเทศ. 
ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีกำลังใจ และใช้ความรู้ด้วยปัญญา และเมื่อมีปัญญาแล้ว 
ก็จะเกิดทัศนคติและอุดมการณ์ที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่. 


ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความโชคดี และได้รับความสำเร็จ ตลอดจนได้รับ 
ความสุขและความพอใจเป็นการส่วนตัว จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อไป. 


(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นายชีพ จุลมนต์ 


327