พระราชดำรัส ในโอกาสที่อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่อัยการสูงสุด(๒) 
นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ขอถือโอกาสนี้ ให้พร และให้ความปรารถนาดี ให้ท่านมีกำลังกาย กำลัง 
ปัญญา กำลังใจ ที่จะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้ เพราะว่างานในหน้าที่ของท่านก็
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและอำนวยการทางกฎหมาย ซึ่งก็คือนำ 
ความยุติธรรมและความสงบสุขมาสู่บ้านเมือง. ทั้งนี้ ถ้าจะใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา 
ประสพการณ์ที่หมั่นสร้างสมในสิ่งที่ดี และจิตใจที่เข้มแข็งที่จะสู้ต่อปัญหาต่าง ๆ 
และแก้ให้ถูกต้อง ก็จะนำความสุข ความสงบ สบายใจ มาสู่ประชาชนและระบบ 
การยุติธรรม. 

ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจ และมีกำลังใจ และสบายใจต่อไป. 
ก็ขอให้โชคดี. 


(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 


328