พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 


ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 
ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี
อำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์น 
ถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 


ขอขอบพระทัยสมเด็จพระราชาธิบดี ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้า 
และประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศ 
และประชาชนชาวนอร์เวย์ ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป. 


ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง 
ประเทศไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์ ซึ่งดำเนินมายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ. 
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา และนับวันจะกระชับแน่นแฟ้น 
ยิ่งขึ้น. ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า ประเทศของเราทั้งสองต่างร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลใน 
กิจการด้านต่างๆ ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี ด้วยความเป็นมิตร ความเคารพ 
ยกย่อง และความปรารถนาดีต่อกันเสมอมา. นอกจากนี้ ราชวงศ์ รัฐบาล 
และประชาชนในประเทศทั้งสอง ก็มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า 
ความร่วมมือในกิจการทั้งปวงของประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและ 
เจตนารมณ์ที่ดีงามเช่นนี้ ไม่เพียงจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพที่มีอยู่ให้ใกล้ชิด 

Ms. Kjersti R.dsmoen 

187

สนิทสนมแนบแน่นยิ่งขึ้นเท่านั้น หากยังจะอำนวยให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศ 
ทั้งหลายในโลก มีเสถียรภาพ ความวัฒนาไพบูลย์ และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป 
อีกด้วย. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

188