พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 


ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


ท่านเอกอัครราชทูต 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐอินเดีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ 
อินเดียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 


ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย 
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญ 
รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย. 


ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐอินเดีย และความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้าน ทั้งระดับทวิภาคี
และระดับภูมิภาค. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินมาอย่างใกล้ชิด 
สนิทสนม และนับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองมี
ประวัติความสัมพันธ์อันลึกซึ้งมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศาสนา ภาษา 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความวัฒนาสถาพร 
แก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นลำดับมาถึงปัจจุบัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง 
อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความผูกพันฉันมิตรที่ดีต่อกันนี้ รวมทั้งความตั้งใจของท่าน 
ที่จะกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่เพียงจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้

(๑) Ms. Suchitra Durai 


215 

ประเทศและประชาชนของเรา มีความเข้าใจอันดี และความเจริญร่มเย็นเป็นสุข 
เท่านั้น หากยังจะเป็นผลเกื้อกูลให้นานาประเทศและมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้
และทั่วโลก มีเสถียรภาพ และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย. 


ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


216