พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 


ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


ท่านเอกอัครราชทูต 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐเกาหลี แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 


ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดง 
ความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรือง 
ของประเทศและประชาชนชาวสาธารณรัฐเกาหลี. 


ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง 
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้สถาปนาต่อกันครบ ๖๐ ปี รวมทั้งมิตรภาพ 
ที่เจริญงอกงามมาอย่างแนบแน่น บนพื้นฐานแห่งความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยน 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม. ประเทศของเราทั้งสองตั้งอยู่ใน 
ทวีปเอเชียด้วยกัน จึงมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนม และความร่วมมือ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่างๆ ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี ด้วยความ 
เป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความปรารถนาดีที่จริงใจต่อกันมาโดยตลอด. 
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทั้งหลายที่มีอยู่ระหว่าง 
ประเทศทั้งสอง ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม กับทั้งความตั้งใจ 


(๑) Mr. Lee Wook-heon 


220 

ของท่าน ที่จะแสวงหาลู่ทางความร่วมมือใหม่ๆ และส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้กระชับ 
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากจะทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งมั่นคง ความมั่งคั่ง 
สมบูรณ์ และความเจริญร่มเย็นแล้ว ยังจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศทั้งหลาย 
ในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ ของโลก มีความสมัครสมานสามัคคี ความเข้าใจอันดี
และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย. 


ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


221