พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 


ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์น 
ถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 


ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชน 
บังกลาเทศ ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความ 
ปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ 
และประชาชนชาวบังกลาเทศ. 


ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน 
และดำเนินมาโดยราบรื่นตลอด. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสองเป็นประเทศ 
ที่อยู่ในทวีปเดียวกัน โดยต่างตระหนักและยึดมั่นในความเป็นมิตร และการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติ กับนานาประเทศในโลก จึงมีความสัมพันธ์คบหากันฉันมิตรได้อย่าง 
สนิทสนม และมีน้ำใจไมตรีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการหลากหลายด้าน 
อันก่อเกิดผลประโยชน์ร่วมกันเป็นอเนกประการ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ 
ในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพ 
ที่ผูกพันกันเป็นอย่างดีนี้ จะช่วยส่งเสริมและรักษาสัมพันธภาพที่มีอยู่ ให้งอกงาม 


(๑) Mr. Md. Nazmul Quaunine 


227 

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยืนยงมั่นคงตลอดกาลนาน อีกทั้งจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดี
ความเจริญมั่นคง และความสงบผาสุกอันยั่งยืนไม่เฉพาะระหว่างประเทศของเรา 
เท่านั้น หากยังส่งผลไปถึงนานาประเทศและมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ 
ของโลกด้วย. 


ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


228