พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิก เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิก(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


ท่านเอกอัครราชทูต 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐเฮลเลนิก แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 


ขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญ 
รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเฮลเลนิก. 


สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเฮลเลนิก ได้ดำเนินมาด้วยดี
อย่างราบรื่น และนับวันจะเจริญงอกงาม. ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า ประเทศของเรา 
ทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อให้ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ 
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความ 
ไว้เนื้อเชื่อใจกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสอง 
บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ที่ดีงาม ประกอบกับเจตจำนงของท่าน ที่จะพยายาม 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนมากขึ้น จะอำนวยผลให้
ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลก 
มีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งสมบูรณ์ และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป. 

(๑) Mr. Nicolaos Kaimenakis 

232 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


233