พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 


ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระบรมนาถ 
นโรดม สีหมุนี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูต 
วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย 
พระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 


ขอขอบพระทัยสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ในพระราชปรารถนาดี
ที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ 
ทั้งขออำนวยพรให้ประเทศและประชาชนชาวกัมพูชามีความวัฒนาผาสุกยิ่งยืนนาน 
สืบไป. 


ประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีสัมพันธไมตรีระหว่างกันมาช้านาน. 
ทั้งนี้เนื่องจากประเทศของเราทั้งสองนอกจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง 
ซึ่งต่างมีศาสนา ขนบประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมละม้ายกันแล้ว ยังเป็นประเทศ 
สมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
อีกด้วย. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐาน 
แห่งความเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด และความเป็นประเทศสมาชิกองค์กรระดับ 
ภูมิภาคดังกล่าว จะนำไปสู่ความเข้าใจอันดียิ่งขึ้น และความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ 
ที่ขยายกว้างขวางออกไป อันจะทำให้ประเทศของเรา รวมทั้งนานาประเทศในภูมิภาคนี้

(๑) Mr. Ouk Sorphorn 


266 

และอื่น ๆ ของโลก มีความเข้มแข็งมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความสงบร่มเย็น 
ที่ยั่งยืนตลอดไป. 


ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


267