พระราชดำรัส ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก 
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมา ข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และได้
ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้น ๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิง 
ถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึ่งขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า 
และพระสังฆเจ้า กับได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา 
โดยชอบธรรมตลอดไป 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่า ข้าพเจ้าเป็น 
พุทธศาสนูปถัมภก เถิด. 

172