พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ 22

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน
ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ 22
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560

ขอแสดงความยินดีด้วย ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ร่วมกับองค์การสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ จัดให้มีการประชุมสัมมนาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และในครั้งนี้
จะได้ปรึกษาหารือกันในหัวข้อเรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมไทยก้าวไกล”.
สังคมทุกสังคม ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุและปัจจัยต่าง ๆ.
งานสวัสดิการสังคม อันเป็นงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง. แต่ก็เป็นที่ปรากฏอยู่ว่า
สังคมแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างกันโดยพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงแตกต่างกันไปด้วย.
เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจสภาพของแต่ละสังคม
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทราบชัด จะได้สามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
พอเหมาะพอดี. อีกอย่างหนึ่ง งานสวัสดิการสังคมนั้น เป็นงานที่กว้างขวางมาก จำเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหลาย ๆ คนหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน. การประชุมครั้งนี้จึงเป็น
โอกาสอันดี ที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคม จะได้มาร่วมมือร่วมความคิดกัน
แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ในอันที่จะนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการสังคมของไทย
ให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ตามความมุ่งหมายได้แท้จริง.
ขออำนวยพรให้การประชุมดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ทุกอย่าง และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน.