พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในวาระการเฉลิมฉลองครบ 50 ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2559

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในวาระการเฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
วันพุธ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙

การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะของบุคคล
ตลอดจน ความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง.
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้มีส่วนอย่างสำคัญในการส่งเสริมให้คนในชาติรู้จักการประหยัดอดออม
นับได้ว่าเป็นกิจการที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่ง. ในวาระที่ธนาคารแห่งนี้จะได้ จัดการเฉลิมฉลองครบ
๕๐ ปีแห่งการเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ณ ถนนพหลโยธิน ข้า พเจ้าจึงขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพร
ให้กิจการของธนาคารมีความมั่นคงก้าวหน้า สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

103