พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส(๑) 

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ 
อำนวยพร ความสุข และความปรารถนาดี แก่ทุก ๆ ท่าน. ขอให้มีกำลังกาย 
กำลังใจ และสุขภาพที่แข็งแรง สติปัญญาผ่องใส มีศรัทธาและความสำนึก 
ในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงาม ถูกต้อง และพอเหมาะพอควร 
มุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ และส่วนรวม. 


ในการทำงานใดๆ ก็ดีย่อมต้องมีความผิดพลาด ความบกพร่องเกิดขึ้น 
เป็นเรื่องธรรมดา. หากความบกพร่องนั้น นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไข ปรับปรุง 
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ผ่านมา ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเอง ผู้อื่น 
และส่วนรวม สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่า เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดบทเรียน. ทั้งนี้
ประสพการณ์ และสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ ที่จะนำมาใช้เป็น 
เครื่องกำกับตนเอง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องซ้ำอีก อันจะอำนวยให้
บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสมเหมาะควรนั้น คือการบังเกิดขึ้นของความเจริญ 
และความเป็นมงคลอย่างแท้จริง. 


ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ 
พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร จงปกป้องคุ้มครอง ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ และความเป็นมงคล ตลอดพุทธศักราช ๒๕๖๓ นี้ และตลอดกาล 
ทุกเมื่อไป. 


(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้