พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

พระราชดำรัส (๑)
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564
————————–

บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกัน และอำนวยพรแก่กัน ด้วยความหวังดี ให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์.
คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสุขความเจริญ. ความสุขความเจริญของแต่ละบุคคล กับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้. หากเกิดปัญหา อุปสรรค หรือโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ เข้ามาแผ้วพาน เราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกัน ด้วยความรัก สามัคคี ความอดทน และความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลาย. ทั้งนี้ ความสำเร็จ เกิดจากการที่เรามิได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญของแต่ละบุคคล แต่ยังคำนึงถึงความสุขความเจริญของบ้านเมือง เราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นานา ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พร้อมทั้งมีกำลังใจ มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา ที่จะดำรงตนในทางที่ดี ที่เจริญ ซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้