พระราชดำรัส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานวันราชวัลลภ ประจำปี 2559 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในงานวันราชวัลลภ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์
ในงานวันราชวัลลภประจำปีนี้
ก่อนแต่จะมีเหตุที่ยังความเศร้าโศกอาลัย
ให้เกิดแก่คนไทยทั้งชาติ.

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ท่ามกลางผู้มีเกียรติใน
ที่ประชุมนี้
เป็นคำสัตย์สัญญาที่มีค่าและมีความหมายอันลึกซึ้งหนักแน่น
ด้วยเป็น
สัจวาจาของชายชาติทหาร
ที่แสดงความจงรักภักดีอันแน่วแน่ในพระมหากษัตริย์และ
ในชาติบ้านเมือง.
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ทหารราชวัลลภได้ยึดถือปฏิบัติตามคำสัตย์
ปฏิญาณอย่างเคร่งครัด
ทั้งหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ที่จะต้องรักษาไว้
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกวิถีทาง
และหน้าที่ต่อชาติบ้านเมือง
ที่จะต้องปกป้อง
รักษาไว้ด้วยชีวิต.
จึงขอให้ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาสังกัดในกรมทหารแห่งนี้
ได้สำนึกโดยตระหนักว่า
คำสัตย์ปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวนั้น
เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
ผูกพันไปตลอดชีวิต
แล้วตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะร่วมกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหน้าที่
ด้วยความรักสามัคคี
และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยปรารภประโยชน์อันยิ่งใหญ่
คือความมั่นคงปลอดภัยของสถาบันทั้งสาม
เป็นเป้าหมายสูงสุด.

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถ
บพิตร
จงคุ้มครองรักษาทหารทุกคน
ให้ประสบแต่ความสุข
ความสำเร็จ
ความสวัสดี
มีชัย ในที่ทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อจงทั่วกัน.

565