พระราชดำรัส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระราชทานแก่ผู้นำศาสนาอิสลามและผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามามอบโล่เกียรติคุณและรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก่อนแต่จะมีเหตุที่ยังความโศกเศร้าอาลัยให้เกิดแก่ประชาชนทั้งประเทศ.

ขอแสดงความชื่นชมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริม
สนับสนุนงานของกรรมการอิสลามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ทำให้กรรมการแต่ละคนและโรงเรียนแต่ละโรง สามารถปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ.

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามนั้น เป็นบุคคลสำคัญและมีเกียรติ
ด้วยเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอิสลามิกชน ให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษา ทั้งในด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
และการดำเนินชีวิตให้ถูกตรงตามบทบัญญัติแห่งศาสนา. ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็มีความสำคัญอย่างมาก
เพราะเป็นรากฐานในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่เยาวชน ด้วยการให้การศึกษาที่ดีที่ครบถ้วน
ทั้งด้านวิชาสามัญและวิชาศาสนา. หน้าที่ดูแลและแนะนำสั่งสอนอิสลามิกบริษัท และหน้าที่ให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนนี้
มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคคลที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนและการศึกษาที่ดีพร้อม ทั้งหลักวิชาและหลักธรรมย่อมสามารถ
ดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้แท้จริง.
ดังนั้น ผู้นำศาสนาก็ดี ผู้บริหารโรงเรียนก็ดี จึงควรจะได้

590

ภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติมาและร่วมมือสนับสนุนกันและกันให้ยิ่งใกล้ชิด. งานทุกอย่างในหน้าที่จักได้ดำเนินรุดหน้า
และอำนวยประโยชน์ในการสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยสมบูรณ์.

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.

591