พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันนี้. ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ที่ร่วมกันดำเนินการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ 
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก. 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น นอกจากจะต้องมี
ความมุมานะ อุตสาหะ อดทน และตั้งใจจริงแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ 
และการทำงานให้ประสานส่งเสริมกัน ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศด้วย จึงจะ 
สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุด. ผลงานของโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์ เป็นตัวอย่าง 
อันดีของการศึกษาค้นคว้าร่วมกันในระดับประเทศ จนได้มาซึ่งข้อมูลชีวภาพขนาดใหญ่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ. ส่วนผลการร่วมมือและการทำงานให้ประสาน 
ส่งเสริมกันในระดับบุคคล ของศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู. แอนเดอร์สัน 
จูเนียร์ นายแพทย์จอห์น บี. รอบบินส์ แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน และศาสตราจารย์ 
นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม ในการพัฒนาวัคซีน และการผลักดันให้มีการฉีดวัคซีน 
ป้องกันการติดเชื้อฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี หรือฮิบ อย่างแพร่หลาย ก็เป็น 
ประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของประชากรโลกอย่างแท้จริง. ข้าพเจ้าจึงขอแสดง 
ความนิยมชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง กับโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์ และทุกท่านที่ได้รับรางวัล 
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีนี้ทั้งเต็มใจยินดีที่จะกล่าวว่า ผลสำเร็จจากการร่วมมือ 
ร่วมงานของท่านจะเป็นแบบฉบับอันงดงาม ให้หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์

32

และการสาธารณสุขทั่วโลกได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการร่วมมือร่วมงานกันพัฒนา 
การแพทย์และการสาธารณสุขให้ยิ่งเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ
ตลอดสืบไป. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุม 
ในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน. 


33