พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อม 
ด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพร อันเปี่ยมไปด้วย 
ความปรารถนาดีและไมตรีจิต. 

ขอขอบพระทัย และขอบใจ ในคำอำนวยพรและนํ้าใจไมตรีของทุกท่าน 
เป็นอย่างมาก. ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้
และประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกัน 
ปฏิบัติงาน ตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคง 
ของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชน เป็นเป้าหมายสูงสุด. 

ขอคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ประสบ 
ความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ. 

171