พระราชดำรัส ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย ผู้เป็นนายทหารและนายตำรวจ
ชั้นนายพล. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับยศสูงขึ้น.
การให้คำสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลนี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและจริงใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
กับความมั่นคงของชาติ. ถ้าบ้านเมืองเรามีผู้ใหญ่ที่รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังแล้ว ก็หวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะมีแต่ความเจริญมั่นคง และประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข. จึงขอให้ท่านทั้งหลาย
ได้รักษาคำปฏิญาณนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และปฏิบัติให้ได้จริง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และแก่ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ได้ยึดถือปฏิบัติตาม. ประชาชนที่รู้เห็นก็จะศรัทธาเชื่อถือ
และให้ความร่วมมือในภารกิจทุกอย่างโดยเต็มใจ.
ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งแข็งแรง มีสติปัญญาเฉียบแหลม
เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา.