พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร
ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามามอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 68
ก่อนแต่จะมีเหตุที่ยังความโศกเศร้าอาลัยให้เกิดแก่คนไทยทั้งชาติ. ขอแสดงความชื่นชมกับ
เนติบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ พร้อมทั้งโอกาสอันงดงามที่จะได้
ประกอบการงานด้านกฎหมายเป็นหลักต่อไป.
กฎหมายบ้านเมืองนั้น โดยหลักการ มีไว้สำหรับรักษาความยุติธรรมและ
ความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน กล่าวโดยสรุปคือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติ
ของมหาชนสถานหนึ่ง กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงสถานหนึ่ง. ด้วยเหตุนี้ เนติบัณฑิตซึ่งเป็นผู้รู้กฎหมาย และเป็น
ผู้ที่จะนำกฎหมายที่ตราไว้ไปสู่การปฏิบัติ จึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องธำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง
เป็นธรรม โดยมีกฎหมายและระเบียบแบบแผนเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นธรรมนั้น.
ทุกคนจึงต้องยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ความถูกต้องเป็นธรรม และต้องตั้งตนตั้งใจให้มั่นอยู่ในอุดมคติและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
โดยเคร่งครัด. หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติให้ได้ดังนี้ กฎหมายก็จะทรงคุณค่าอันสมบูรณ์ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ คือประชาชนได้รับความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ทุกถ้วนหน้า
และบ้านเมืองมีความผาสุกสงบอย่างแท้จริงและยั่งยืน.
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จงคุ้มครองรักษาเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ให้ประสบแต่ความสุข
ความเจริญจงทุกเมื่อทั่วกัน.