พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร
ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ ๖๙
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
เนติบัณฑิตทุกคน ถือได้ว่าเป็นผู้รู้กฎหมาย และได้รับการยอมรับให้ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายได้. แต่การประกอบวิชาชีพนั้น นอกจากความรู้แล้ว ยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่ง
ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ก็คือจริยธรรมในวิชาชีพ. จริยธรรมในวิชาชีพนี้ จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป และจากผู้ร่วมวิชาชีพด้วยกัน เป็นปัจจัยอุดหนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานทุกอย่าง ให้ดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ. ด้วยเหตุนี้ การจะประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายให้สำเร็จผลที่ดี จึงไม่ได้อยู่ที่ความรู้เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพด้วย. หากผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ต่างยึดมั่นในจริยธรรมของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ก็จะเป็นการเชิดชูเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ อันเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของ
นักกฎหมายทั้งปวง. จึงขอให้ทุกคนเอาใจใส่ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย พร้อมทั้งช่วยกันส่งเสริมและสอดส่องให้ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันยึดถือปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจ เพื่อให้งานด้านกฎหมายที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ ดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรง สามารถอำนวย
ความผาสุกยุติธรรมได้อย่างเที่ยงแท้ และเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือในเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดไป.
ขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตและ
หน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน.