พระราชดำรัส ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563

สำเนา

พระราชดำรัส (๑)

ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย

ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

—————————-

 

                        ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมยิ่งนัก   ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหาร
และตำรวจ   ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้.   ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิต
ของทุก ๆ คน   และขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้น   ด้วยใจจริงเช่นกัน.

                        ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้   ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า   พร้อมเพรียงกัน
ปฏิบัติหน้าที่ของตน   โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน   คือประโยชน์สุขของทุกคน
ในชาติ.   ข้าพเจ้าจึงยินดีมาก   ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้  
ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่   ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
และประชาชน.   ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคน   รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด  
แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง   เข้มแข็ง   และเสียสละ   พร้อมทั้งหมั่นศึกษา   ฝึกฝน
ตนเอง   ให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่   และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอ.  
ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกัน   สร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชน
และประเทศชาติได้   ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป.

                        ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พร้อมทั้งอำนาจแห่ง
ความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง   จงบันดาลให้ท่านทั้งหลาย   ประสบแต่ความสุขความเจริญ  
และความสามัคคีสวัสดีมีชัยโดยทั่วกัน.

                                                                                                                                                           

(๑)   เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้