พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี(๒) 
นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจ กำลังกาย และกำลังปัญญา 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้. สรุปก็คือ ความมั่นคงของชาติ
ความสุข และความปลอดภัยของประชาชน และชื่อเสียง ตลอดจนวัฒนธรรม 
ของประเทศชาติเรา ซึ่งมีประวัติและวัฒนธรรมอันยาวนาน ตลอดจนมีสถาบัน 
อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามสถาบัน ได้คุ้มประเทศมาตลอด. 

การทำงาน แน่นอน ต้องเจอปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ และจะต้องเกิด 
ข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดตลอด อันนี้เป็นมาตามประวัติศาสตร์. แต่ถ้าเผื่อใช้
ปัญญา พร้อมด้วยกำลังใจและความมุ่งมั่นที่ดี ก็จะรู้จักแก้ไขข้อขัดข้อง ข้อบกพร่อง 
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความสุขส่วนรวม ภาพรวม ตลอดจน 
ความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญของประเทศไทย. 
มีวิธีการทำงานมากมายหลายอย่าง แต่ความมุ่งมั่น การตั้งปณิธานที่จะรับใช้ประชาชน 
ประเทศ และสถาบันอันสูงสุดต่าง ๆ ของชาติ มีความสำคัญ. ประชาชนเขาอยากมี
ความสุข ประชาชนเขาอยากมีความมั่นใจ ปลอดภัย และเขาก็พร้อมที่จะเดินก้าวหน้า 
ไปในทางที่ถูกที่ควร. คณะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ขับเคลื่อน ดูแล ปกป้องคุ้มครอง 
ประเทศชาติ แผ่นดินของเรา. ขอให้คำนึงถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่านรับสั่งไว้มากมาย ท่านทรงปฏิบัติมามากมาย. 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

545
ถ้าเผื่อศึกษาพระราชกรณียกิจ พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ก็คงจะเป็น 
สิ่งที่เป็นแนวทางที่ดีของประเทศชาติ ที่จะสืบสานต่อ จากพระราชปณิธานของ 
พระองค์ท่าน. แน่ใจว่าประชาชนเขาก็ต้องการแบบนั้น. 

ก็ขอให้โชคดีทุกคน. 

546