พระราชดำรัส ในโอกาสที่อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่อัยการสูงสุด(๒) 
นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกศึกษา ตลอดจนเล่าเรียนมา และมีศรัทธา 
ในการปฏิบัติในหน้าที่นี้ ซึ่งตามคำปฏิญาณแล้ว หน้าที่นี้ก็มีความสำคัญ เกี่ยวพัน 
กับความถูกต้อง ความสุข ความยุติธรรม และความเรียบร้อยของประเทศชาติ
และประชาชน. 

การทำงานนั้น ทฤษฎี บทเรียนบทปฏิบัติ ตัวบทกฎหมายก็มี แต่ในทาง 
ปฏิบัติ กาลเทศะ ศีลธรรม ความถูกต้อง หรือในเรื่องของเมตตาธรรม ก็มีส่วน 
เกี่ยวข้อง. บางที การปฏิบัติก็ต้องใช้การประยุกต์ในทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อให้เกิด 
ความเหมาะสมและเที่ยงธรรม โดยไม่ใช้กฎหมายหรือช่องโหว่ช่องลวงกฎหมาย 
ทำในสิ่งใดที่เป็นอคติหรือความรู้สึกที่ไม่ดี หรือเป็นทาสของสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ดี 
ที่มากดดัน. ก็คือรู้จักตัวเอง รู้จักความถูกต้อง รู้จักศีลธรรม หรือเมตตาธรรม. 
เพราะว่าปัญหามีตลอด หน้าที่ของท่านก็คือทำงานและก็ต้องแก้ปัญหา เพื่อให้
บ้านเมืองและส่วนรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสิริมงคลก็จะเกิดขึ้น แก่ตัวเอง 
และส่วนรวม. 

ก็ขออวยพรให้ใช้ความรู้ความสามารถ ใช้หัวใจที่บริสุทธิ์ เป็นประโยชน์กับ 
ส่วนรวม. ก็ขอให้โชคดี. 


(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 

145