พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานเข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ซูดาน แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี
เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซูดาน.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้าน ระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐซูดาน. ประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์
แต่ก็มีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันดำเนินมาอย่างราบรื่น ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเข้าใจอันดี
และความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่าง
ประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือใน
กิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้ขยายขอบเขตออกไป
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งนานาประเทศและมวลมนุษยชาติ
ในทุกภูมิภาคของโลก มีความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้า และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.