พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
และประชาชนชาวเมียนมา.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา อันยังผลให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดกัน
และเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกัน. นอกจากนี้ ประชาชนในประเทศทั้งสองก็มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตจิตใจที่คล้ายคลึงกัน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่
นับถือพระพุทธศาสนา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านของประเทศทั้งสอง
อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่
ให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้น อีกทั้งจะอำนวยผลให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในภูมิภาคนี้
และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก มีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งไพบูลย์ และความสงบร่มเย็นเป็นสุข
อันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.