พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
อาเซอร์ไบจาน แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ประจำประเทศไทยคนแรก.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า รัฐบาล ประเทศและประชาชน
ชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ที่ได้สถาปนามาครบรอบปีที่ ๒๕ รวมทั้งความปรารถนาของรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือกัน เพื่อผลประโยชน์
ของประชาชนทั้งสองฝ่าย ให้กระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงาม. ประเทศของเราทั้งสองแม้จะ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันไม่นานนัก แต่ก็มีความสัมพันธ์อันดีดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความปรารถนาดีอันจริงใจ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทั้งสอง อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพ กอปรกับการที่ท่านได้รับแต่งตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยคนแรก ซึ่งตั้งใจที่จะพยายามยกระดับสัมพันธภาพให้สูงขึ้น
จะทำให้เกิดความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและกว้างขวางออกไป อันจะเป็นผลเกื้อกูล
ให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกมีความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้า และความสงบสุข
อันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.