พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำ
ประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี รัฐบาล และประชาชนชาวปากีสถาน ในไมตรีจิตที่มีต่อ
ข้าพเจ้า รัฐบาล และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือหลากหลายด้าน
ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน. ความสัมพันธ์
และความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินมาด้วยดีอย่างราบรื่น และนับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. ทั้งนี้
เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างมีมิตรไมตรี ความเข้าใจอันดี และน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการ
ด้านต่าง ๆ ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพยกย่อง และความปรารถนาดีอันจริงใจต่อกันเสมอมา.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความผูกพันฉันมิตรที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง กอปรกับความตั้งใจของท่าน
ที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพให้เจริญงอกงาม จะช่วยสร้างเสริมและกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือ
ในกิจการทุก ๆ ด้าน ให้ใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศและประชาชน
ของเรา ตลอดจนนานาประเทศและมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก มีความเข้มแข็ง
มั่นคง ความรุ่งเรืองก้าวหน้า และความสงบสุขร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.