พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบพระทัยสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้า
และประชาชนชาวไทย. ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน
ชาวกัมพูชาประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งความตั้งใจของท่าน ที่จะพยายามส่งเสริมสัมพันธภาพให้กระชับ
แน่นแฟ้นและขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป เพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสอง.
ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินงอกงามมาเป็นลำดับ ด้วยความเป็นมิตร ความเข้าใจ
อันดี และความเคารพนับถือในกันและกัน. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองเป็นประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และมีประเพณีวัฒนธรรมอันละม้ายคล้ายคลึงกัน ทั้งยังเป็นประเทศสมาชิก
ประชาคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอีกด้วย.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดกัน และความร่วมมือกันในองค์กร
ระดับภูมิภาค จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เกื้อหนุนสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ
ให้สนิทสนมแนบแน่นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลาย
ในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกมีเสถียรภาพ ความวัฒนาไพบูลย์ และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.