พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโกตดิวัวร์
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
โกตดิวัวร์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจำ
ประเทศไทย.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
และประชาชนชาวโกตดิวัวร์.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ซึ่งดำเนินมาอย่างราบรื่นมากกว่า ๕ ทศวรรษ. ความสัมพันธ์
และความร่วมมือดังกล่าว นับวันจะเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่
ห่างไกลกัน แต่ก็ติดต่อคบหากันด้วยความเป็นมิตร ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเคารพยกย่องเสมอมา.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั้งสอง
อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงาม ไม่เพียงจะทำให้ประเทศและประชาชนของเรา
มีความผูกพันฉันมิตร ความเข้าใจอันดี และความเจริญมั่นคงเท่านั้น แต่ยังจะอำนวยให้นานาประเทศ
และมวลมนุษยชาติในโลกมีความสามัคคีปรองดอง ความวัฒนาก้าวหน้า และความผาสุกร่มเย็น
อันยั่งยืนตลอดไปด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
ที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.