พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
ราชอาณาจักรสเปน ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปน
ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบพระทัยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งสเปน ในพระราชปรารถนาดี
ที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนชาวไทย. ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษม
สำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสเปนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับ
ราชอาณาจักรสเปน ที่ฝังหยั่งรากลึกมาช้านาน. ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้ดำเนินงอกงามมาเป็นลำดับ
และนับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างมีน้ำใจไมตรีร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล
ในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี ด้วยความจริงใจ ความเข้าใจอันดี
และความเคารพยกย่องในกันและกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน
ระหว่างประเทศทั้งสอง อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม ไม่เพียงจะช่วย
ส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังจะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพ
ความวัฒนาก้าวหน้า และความผาสุกสงบอันยั่งยืนแก่ประเทศของเรา และประเทศทั้งหลายในโลกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.