พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ
รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
แก่ครูอาวุโส ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง.
งานของครูนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นการวางรากฐาน
ความรู้ความดี และความสามารถทุก ๆ ด้านแก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี
มีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม. เพราะเหตุที่งานของครูเป็นงานที่หนัก
และเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ ผู้เป็นครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
ด้วยความพากเพียรอดทน และด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูง ทั้งต้องสำรวมระวังตนในเรื่อง
ความประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการที่ไม่สมควรแก่ฐานะ
และเกียรติภูมิของครู. ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโส จัดได้ว่าเป็นแบบฉบับของความเป็นครูแท้
เพราะแต่ละท่านได้ทำหน้าที่ของครูมาโดยครบถ้วน ด้วยความอุตสาหะเสียสละและเหนื่อยยาก
เพื่อความสุขความเจริญของศิษย์ โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน นอกจากความอิ่มใจ
และเกียรติของครู.
เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินี้ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณความดี และความสำเร็จ
อย่างสมบูรณ์ในหน้าที่การงาน. ข้าพเจ้าขอมอบแก่ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโสด้วยความเต็มใจ
ยินดี และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความผาสุกสวัสดี มีความสงบร่มเย็นในกายในใจ
จงทุกเมื่อทั่วกัน.