พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี
เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอธิโอเปีย.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทย
กับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ที่มีมานานมากกว่า ๕ ทศวรรษ นับแต่ได้สถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต. ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้ดำเนินก้าวหน้าเป็นลำดับมาโดยราบรื่น และนับวัน
จะเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันในทางภูมิศาสตร์ แต่ก็มี
มิตรไมตรีที่ดีต่อกันเสมอมา โดยต่างคบหาติดต่อและร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ
ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ความเคารพยกย่อง และความปรารถนาดี.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การคบหาติดต่อและความร่วมมือช่วยเหลือที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐาน
แห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงาม กอปรกับความตั้งใจมุ่งมั่นของท่าน ที่จะพยายามส่งเสริมมิตรภาพ
ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดี ให้กระชับแน่นแฟ้น จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรี ให้ใกล้ชิด
สนิทสนมยิ่งขึ้น ทั้งจะอำนวยให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
มีความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้า และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.