พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ (๑)  เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง (๒) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านผู้สำเร็จราชการและ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งนิวซีแลนด์
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐบาลแห่งนิวซีแลนด์ ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดีเพื่อความสุขของท่านผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศและประชาชนชาวนิวซีแลนด์.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมีความเป็นมายาวนานระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์
และความร่วมมือในกิจการหลายด้านทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก.
ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าวได้เจริญงอกงามเป็นลำดับมาโดยราบรื่น ทำให้ประเทศของเราทั้งสองคบหาติดต่อกัน อย่างจริงใจลึกซึ้ง
ด้วยความเป็นมิตร ความเข้าใจอันดี และความปรารถนาดี.

(๑)
Mr. Benjamin King
(๒)
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับอักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

342

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการที่ประเทศทั้งสองคบหาติดต่อกันอันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม
กอปรกับความตั้งใจของท่านในระหว่างดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ที่จะผูกมิตรไมตรีให้กระชับมั่น
จะช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้ใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะช่วยสร้างเสริม ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ
ให้ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป ซึ่งจะเป็นผล เกื้อกูลให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกมีความวัฒนาถาวร
และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

343