พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตูนิเซีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตูนิเซีย (๑) เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง (๒) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตูนิเซีย.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐตูนิเซีย ซึ่งได้เจริญงอกงามมาอย่างแนบแน่น
นับแต่ได้มีการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๑๙๖๗. ความสัมพันธ์ดังกล่าวนับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. ทั้งนี้
เพราะประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีป แต่ก็คบหาติดต่อกันด้วยความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง
และความเข้าใจในกันและกันเป็นอย่างดี อีกทั้งได้ร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระดับทวิภาคี และพหุภาคี
อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันเป็นอเนกประการ และจะนำไปสู่

(๑) Mr. Mourad Belhassen
(๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับอักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

354

ความร่วมมือในกิจการด้านอื่น ๆ ที่กว้างขวางออกไป. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การคบหาติดต่อกันฉันมิตรที่ดี และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ
ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง กอปรกับความตั้งใจของท่านที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในทุกระดับ
จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและจำเริญมั่นคงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศของเรา
รวมทั้งประเทศ ทั้งหลายในโลกมีเสถียรภาพ ความวัฒนาไพโรจน์ และสันติสุขอันร่มเย็นตลอดไป.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

355