พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย (๑) เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง (๒) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี
เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการหลายด้าน ทั้งระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว นับวันจะเจริญงอกงาม.
ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีมาแต่โบราณกาล โดยต่างมีมิตรไมตรี ความเคารพยกย่อง
และนํ้าใจเอื้อเฟื้อให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
อันก่อให้เกิดความผูกพันฉันมิตร ความใกล้ชิดสนิทสนม และความวัฒนาผาสุกแก่ประเทศของเราเสมอมา.
แม้ในปัจจุบัน ต่างฝ่ายก็ยังพยายามประสานความร่วมมือที่ขยายขอบเขตกว้างขวาง

(๑) Mr. Bhagwant Singh Bishnoi
(๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับอักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

361

ออกไปทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนการแลกเปลี่ยน การไปมาเยี่ยมเยือนระหว่างบุคคลสำคัญในประเทศทั้งสอง.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความพยายามประสานความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ต่อกัน
กอปรกับความตั้งใจของท่านในระหว่างเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรให้กระชับแน่นแฟ้น
จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือให้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศของเรา รวมทั้ง
ประเทศทั้งหลายในภูมิภาคนี้และทั่วโลกมีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งสมบูรณ์ และความสงบสุขร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

362