พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตยูเครน เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตยูเครน (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง (๒)
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งยูเครน
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งยูเครนประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดีเพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวยูเครน.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านกล่าวว่าได้รับมอบหมายให้ใช้ความพยายามและความสามารถเต็มที่ เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับยูเครน
พร้อมทั้ง ประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวยูเครนให้แนบแน่นมากขึ้น. ประเทศของเราทั้งสอง มีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันดำเนินมาอย่างราบรื่น
นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยต่างมีนํ้าใจไมตรีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ
ที่นับวันจะขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจอันดี และความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกัน.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและ

(๑) Mr. Andrii Beshta
(๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับอักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

366

เจตจำนงที่ดีงาม กอปรกับความตั้งใจของท่านที่จะส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ไม่เพียงจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดสนิทสนม และเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังจะเอื้ออำนวยให้เกิดความมั่นคง
ความรุ่งเรืองก้าวหน้า และความผาสุกสงบที่ยั่งยืนแก่ประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งนานาประเทศและมวลมนุษยชาติ
ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้โลก มีสันติสุขอันถาวรตลอดไปอีกด้วย.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

367