พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน(๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง(๒)
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่มีประวัติมายาวนานมากกว่าสี่ศตวรรษ.
ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามเป็นลำดับมาอย่างราบรื่น และนับวันจะทวีเพิ่มพูนมากขึ้น.
ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างก็รักและยึดมั่นในความสงบสุข ความมีอิสรภาพ และความเจริญก้าวหน้า จึงมีมิตรไมตรีคบหาติดต่อกันได้อย่างสนิทสนม
พร้อมทั้งมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจอันดี ความเคารพยกย่อง และความปรารถนาดีอันจริงใจเสมอมา.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า

(๑) Mr. Mohsen Mohammadi
(๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับอักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

371

ความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงาม
กอปรกับการที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบหมายให้ขยายสัมพันธภาพทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จะช่วยส่งเสริมและกระชับสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
อีกทั้งจะอำนวยให้เกิดความเจริญมั่นคงและความสงบสุขอันยั่งยืนแก่ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกตลอดไป.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

372