พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต(๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง(๒)
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์-เลสเต.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการหลายด้าน
ที่มีมาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต.
ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างราบรื่นสนิทสนม และดูเหมือนจะเจริญงอกงามแนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง.
ทั้งนี้ เพราะประเทศของเรา ทั้งสองต่างตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน และยึดมั่นในอุดมการณ์ ที่จะอยู่ร่วมกับประเทศต่าง ๆ
อย่างสันติ จึงมีมิตรไมตรีผูกพันฉันประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมในภูมิภาคเดียวกัน
พร้อมทั้งมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล

(๑) Mr. Joaquim Amaral
(๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับอักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

376

ในกิจการด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งสอง ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพยกย่อง
และความจริงใจในกันและกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันดีงามที่มีต่อกัน กอปรกับความปรารถนา
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ที่จะรักษาสัมพันธภาพและความร่วมมือที่มีอยู่อย่างมั่นคงไว้
จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยจรรโลงและสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ให้กระชับแน่นแฟ้นถาวรยืนยาว
และเพิ่มพูนงอกงามไพศาลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศของเรา รวมทั้งนานาประเทศใน ภูมิภาคนี้และทั่วโลกมีเสถียรภาพ
ความวัฒนาไพบูลย์ และความผาสุกสงบที่ยั่งยืนตลอดไป.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

377