พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัส เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัส (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง (๒)
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัส
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ประเทศและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี
เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวไซปรัส.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือ ในกิจการด้านต่าง ๆ
ทั้งระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่มีมาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐไซปรัส. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว
ได้เจริญงอกงามเป็นลำดับมาอย่างราบรื่น นับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๑๙๘๐ และนับวันจะขยายขอบเขตไพศาลมากขึ้น.
ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็คบหาติดต่อกันฉันมิตรประเทศด้วยนํ้าใสใจจริง ความเข้าใจอันดี
และความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการคบหาติดต่อระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอันดีงาม
กอปรกับ

(๑) Mr. Demetrios A. Theophylactou
(๒) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับอักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

388

ความตั้งใจของท่านในขณะดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยที่จะพยายามส่งเสริมสัมพันธภาพ
ให้กว้างขวางออกไปและกระชับแน่นแฟ้น จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านที่มีอยู่
ให้ใกล้ชิดสนิทสนมและทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความวัฒนาถาวร ความมั่งคั่งไพบูลย์
และความผาสุกสงบร่มเย็นอันยั่งยืนแก่ประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลกตลอดไป.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

389