พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะครูอาวุโส เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส (๑) 

ในโอกาสที่คณะครูอาวุโส 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและ 
เงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก ๆ ท่าน 
ที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง. 

งานของครูนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นการวาง 
รากฐานความรู้ความดี และความสามารถทุก ๆ ด้านแก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถ 
ดำรงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม. เพราะเหตุที่
งานของครูเป็นงานที่หนัก และเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ ผู้เป็นครูจึงต้อง 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ด้วยความพากเพียรอดทน และด้วยเมตตา 
กรุณาอย่างสูง ทั้งต้องสำรวมระมัดระวังตนในเรื่องความประพฤติปฏิบัติอย่าง 
เคร่งครัด ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการที่ไม่สมควรแก่ฐานะและเกียรติภูมิ
ของครู. ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโส จัดได้ว่าเป็นแบบฉบับของความเป็นครูแท้
เพราะแต่ละท่านได้ทำาหน้าที่ของครูมาโดยครบถ้วน ด้วยความอุตสาหะเสียสละ 
และเหนื่อยยาก เพื่อความสุขความเจริญของศิษย์ โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์อื่นใด 
ตอบแทน นอกจากความอิ่มใจและเกียรติของครู. เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินี้
เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณความดีและความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในหน้าที่การงาน. 
ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความผาสุกสวัสดี มีความสงบร่มเย็นในกาย 
ในใจจงทุกเมื่อทั่วกัน. 


(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 


85