พระราชดำรัส ในโอกาสที่ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน ทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย สำเร็จผลด้วยดี วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน 
ทีมหมูป่าอะคาเดมี 
ที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย 
สำเร็จผลด้วยดี 
วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

น่าชื่นชมยินดียิ่งนัก ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน 
ทีมหมูป่าอะคาเดมีออกจากถํ้าหลวง วนอุทยานถํ้าหลวง - ขุนนํ้านางนอน จังหวัด 
เชียงราย ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องสุดวิสัย และไม่มีผู้ใดคาดคิด ปฏิบัติการ 
ค้นหาและช่วยเหลือจึงต้องกระทำอย่างปัจจุบันและเร่งด่วน แต่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ก็สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม และทุกภาคส่วนก็ระดมสรรพกำลัง 
กันมาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งจากในประเทศ 
และต่างประเทศ ต่างยอมเสียสละกำลังกาย กำลังปัญญา กำลังทรัพย์ และยอม 
สละแม้ชีวิตของตน ส่วนผู้ประสบภัยเองนั้น ต่างก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุประกอบกับการที่ประชาชนทั่วโลกก็ส่งกำลังใจ 
มายังผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างท่วมท้น จึงกล่าวได้ว่า ปฏิบัติการ 
ครั้งนี้แม้จะมีความยากลำบาก แต่ก็มีสิ่งที่ดีและมีคุณค่าบังเกิดขึ้นอย่างไม่อาจ 
ประมาณได้ 

ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็น 
เครื่องเตือนใจ ที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่า การบริหารจัดการที่ดี
การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์
การปฏิบัติตนและปฏิบัติการอย่างรอบคอบ มีวินัย มีสติ ตลอดจนการรู้หน้าที่ของตน 
และปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายโดยเต็มกำลัง เป็นเครื่องมือ 

159

อย่างสำคัญ ที่จะสามารถนำไปใช้แก้ไขอุปสรรคปัญหา รวมทั้งพัฒนาบ้านเมือง 
ของเราได้ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันนั้น 
เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกยั่งยืนตลอดไป 

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

160