พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตจอร์เจีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตจอร์เจีย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
จอร์เจีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำ
ประเทศไทย. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี และรัฐบาลแห่งจอร์เจีย ในไมตรีจิตที่มี
ต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของ 
ท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจีย. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจีย. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินมา 
อย่างราบรื่น นับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อปี ๑๙๙๒. 
ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างก็ตระหนักในคุณค่าของความเป็นมิตรระหว่าง 
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันกับนานาประเทศในโลกอย่างสันติจึงมีน้ำใจไมตรีติดต่อ 
สัมพันธ์กันฉันมิตรประเทศ ด้วยความเข้าใจอันดี ความเคารพยกย่อง และความจริงใจ 
เสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การที่ประเทศทั้งสองมีไมตรีจิตมิตรภาพอันดีต่อกันนี้
กอปรกับความตั้งใจของท่านที่จะพยายามส่งเสริมสัมพันธภาพ ให้เจริญงอกงามมากขึ้น 
ในอนาคต จะเป็นปัจจัยช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ 
ให้ยิ่งกว้างขวางและกระชับแน่นแฟ้นขึ้นไปอีก ทั้งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศของเรา 

(๑) Mr. Archil Dzuliashvili 

434
รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกมีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งไพบูลย์ และความสงบ 
ร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


435