พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย 
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญ 
รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์. ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าว 
ถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 
อาหรับอียิปต์ ที่มีมามากกว่าหกทศวรรษ รวมทั้งความตั้งใจของท่านที่จะพยายาม 
ยกระดับสัมพันธภาพระหว่างประเทศ รัฐบาล และประชาชนทั้งสองฝ่ายให้
สูงขึ้น. ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และวัฒนธรรม อันดำเนินมาอย่างสนิทสนม 
ราบรื่น ด้วยความเป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจในกันและกัน. 
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านที่มีอยู่ระหว่าง 
ประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม ไม่เพียง 
จะก่อให้เกิดความผูกพันอันแนบแน่น ความเข้าใจอันดี และความเจริญก้าวหน้า 

(๑) Mrs. Laila Ahmed Bahaaeldin 

444
ยิ่งขึ้นแก่ประเทศของเราเท่านั้น หากแต่ยังจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศทั้งหลายในโลก 
มีเสถียรภาพ สามัคคีปรองดอง และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

445