พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม 
แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย. 

ขอถวายพระพรให้สมเด็จพระราชาธิบดี ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้
ประเทศและประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย 
กับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ อันมีมายาวนานกว่าสี่ศตวรรษ และความร่วมมือใน 
กิจการหลากหลายด้าน ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก. ความสัมพันธ์
และความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินยืนยงมาอย่างราบรื่น และนับวันจะทวีเพิ่มพูน 
ยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองได้ตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่างประเทศ อันจะเป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน จึงมี
น้ำใจไมตรีคบหาติดต่อกันอย่างสนิทสนม ด้วยความเข้าใจอันดี ความเคารพ
ยกย่อง และความไว้เนื้อเชื่อใจ. นอกจากนี้ ราชวงศ์ในประเทศทั้งสองก็มี
ความผูกพันกันมาด้วยดี. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างกันนี้
กอปรกับการที่ท่านตั้งใจจะส่งเสริมสัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้น จะช่วยสร้างเสริม 
สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ให้ยิ่งเจริญงอกงามและ 

(๑) Mr. Kees Pieter Rade 

460
ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศของเรา รวมทั้ง 
ประเทศต่าง ๆ ในโลก มีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และความสงบ 
ร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

461