พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย
อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
และประชาชนชาวชิลี.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันแนบแน่นและเจริญงอกงาม
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐชิลี ที่มีมากว่า 5 ทศวรรษ นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตเมื่อปี 2961 รวมทั้งความร่วมมือในกิจการหลากหลาย ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค
และระดับโลก. ประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันในทางภูมิศาสตร์ แต่เราก็ได้พยายาม
ประสานสัมพันธไมตรี และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ใกล้ชิด
สนิทสนมแน่นแฟ้นมาโดยตลอด. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน
ระหว่างประเทศทั้งสอง ที่ดำเนินมาด้วยดี และนับวันจะทวีเพิ่มพูน จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้
ประเทศของเรามีความเข้มแข็ง ความมั่งคั่งไพบูลย์ และความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูล
ให้ประเทศทั้งหลายทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีเสถียรภาพ และความวัฒนาผาสุกอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.